Algemene voorwaarden

  1. Elke geplaatste bestelling verplicht de koper tot volledige betaling van de bestelde goederen. Bij afzegging van de bestelling heeft Art Vision International bvba het recht hetzij te vorderen dat de koper de bestelde goederen afneemt tot volledige betaling van de bestelling, hetzij een schadevergoeding te vorderen van 30% van het bedrag van de totale bestelling.

 

  1. Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid, en zijn geenszins bindend. Elke laattijdige levering kan door de klant niet worden geweigerd. Overschrijding van deze termijn kan onder geen enkele voorwaarde, ook niet na ingebrekstelling, aanleinding geven tot enige schadevergoeding.
  2. Er geldt bij iedere bestelling en levering een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van Art Vision International bvba De eigendomsoverdracht van de goederen worden opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden. De koper erkent uitdrukkettjk dat Art Vision International bvba het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan het volledige bedrag.

 

  1. Op straffe van verval van recht moet elke aanklacht of protest gebeuren bij aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na ontvangst van de goederen. Bij gebreke aan een klacht binnen deze termijn wordt de koper geacht de levering der goederen volledig te hebben aanvaard, alsmede de prijzen en de algemene verkoopsvoorwaarden. Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de koper niet het recht de volledige levering te weigeren.

 

  1. Art Vision International bvba behoudt zich het recht voor de goederen aan te rekenen, naarmate hun levering, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.

 

  1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijke overeenskomst met Art Vision International bvba, zijn alle rekeningen betaalbaar contant en bij ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddelijk opeisbaar en vervallen alle toegestanebetalingsvoorwaarden alsmede kortingen en andere voordelen. Eveneens zullen vanaf dertig dagen_na de vervaldag 12% verwijlintresten worden aangerekend zonder ingebrekestelling en zal hetverschuldigde bedrag verhoogd worden met I0% schadevergoeding wegens wanbetaling met een minimum van 50 Euro.

 

  1. Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldevernieuwing teweeg, noch afwijkingen van eén der algemene voorwaarden.

 

  1. Alle gebeurlijke geschillen, alsmede betalingsvoorwaarden zullen door Rechtbank van Antwerpen gebracht worden, welke alleen bevoegd is.